Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZVJ-Spřežení

22. 9. 2006

Podmínky a osnovy pro získání licence - zkouška základního výcviku jezdce spřežení

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence jezdce spřežení.

 

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce minimálně  16 let .

 

2)  Uchazeč musí dokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě spřežením

      -  postrojení koně

      -  zapřažení koně

      -  drezurní úloha FEI č.1

      -  překonání parkuru 500 m , 12 překážek, šířka branek + 40 cm , 1 kombinace

 

3)  Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti z :

      -  anatomie a fyziologie koně

      -  krmení a napájení , ošetřování a kování koně

      -  úrazy a nemoci koní

      -  základní zdravotní ošetření koně

      -  postroj koně

      -  bezpečnost jezdce a základní první pomoc

      -  disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalosti pravidel )

      -  ústroj  jezdce

    Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu .

 

4)  Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

 

5)  Zápisné ke zkoušce (i opakované ) je 500 ,- Kč , je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se . Uchazeč kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek ( technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem .

 

6)  Úspěšné složení této zkoušky opravňuje jezdce ke startu v soutěžích spřežení .

 

7)  ZZVJ nemusí mít spolujezdci spřežení , licence bude vydána na žádost subjektu s poznám-

     kou  „pouze spolujezdec spřežení“.

 

Opravné zkoušky

 

Jezdec , který neuspěje u zkoušek, jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců .

Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části ( drezura nebo parkur) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

 

 

 

 

 

 

Přerušení zkoušek

 

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit ( nene-

chat jej dokončit ).         

 

HODNOCENÍ  ZÁKLADNÍHO  VÝCVIKU  JEZDCE  SPŘEŽENÍ

 

1) V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech koně a v ovládání spřežení při

    absolvování jednotlivých cviků.

2) Na parkuru se posuzuje plynulost při projíždění překážek a zručnost v ovládání spřežení.

3) V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

4) Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení

    praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

5) Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise

    „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF . Na jeho základě   

    bude účastníkům zkoušek vydána licence jezdce spřežení s označením „jezdec - A“.

 

SMĚRNICE  PRO  ZKOUŠKU ZZV JEZDCE  SPŘEŽENÍ

 

Zkoušky se mohou provádět v areálech, které mohou zajistit následující :

 

1)  Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře ( drezurní

     obdélník 40 x 80 m )

2)  Prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností na parkuru.

3)  Ustájení pro koně kandidátů zkoušek .

4)  Obsluhu pro stavbu překážek a pomoc při zapřažení.

5)  Místnost pro vypracování testů.

 

POMUCKY  POTŘEBNÉ  PŘI  ZKOUŠKÁCH

 

1)  Zajištění spřežení, max. 1 spřežení pro 3 jezdce ( bude zajištěno dle dohody)

 

- kandidát si přinese psací potřeby

- kandidát bude mít jezdeckou výstroj a postroj koně dle pravidel spřežení

- vůz odpovídající pravidlům ( bude zajištěn dle dohody)

 

2)  Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

3)  Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

4)  Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)

 

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

- hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování rozvrhu a na začátku provede

  instruktáž kandidátů

- další dva zkoušející budou hodnotit drezurní zkoušky a parkur

- hlavní komisař provede vyhodnocení testu

- na závěr zkoušek provede hlavní zkoušející celkové vyhodnocení

Hlavního zkoušejícího jmenuje VV ČJF a ostatní oblastní výbor ČJF ( vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné nebo je trénují).

 

ČASOVÝ  PROGRAM  ZZV JEZDCE  SPŘEŽENÍ

 

8,00 hod - kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla

              - hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9,00 hod - postrojení koně

              - zapřažení

1/2 hod. po posledním, který absolvoval zapřažení, bude provedena drezurní zkouška podle čísel .

1/2 hod. po skončení posledního jezdce drezurní zkoušky bude provedena zkouška na předepsaném parkuru . Jezdci ji absolvují v obráceném pořadí.

1 hod. po skončení parkuru proběhnou testy. Každý uchazeč vypracuje odpovědi na otázky testu v průběhu 45 minut .

 

 

Otázky pro zkoušky základního výcviku jezdce spřežení:

 

1.   Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace ?

2.   Kdo organizuje jezdecký sport v České republice ?

3.   Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu ?

4.   Které zkoušky zahrnuje kompletní soutěž spřežení ?

5.   Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku pro soutěže spřežení ?

6.   Jaké znáte základní chody koně ?

7.   Jaké rozměry a váhu mohou mít vozy v soutěžích ?

8.   Ve kterém stáří se mohou koně účastnit soutěží poprvé ?

9.   Ze kterých částí se skládá zkouška B (maraton) ?

10. Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory ?

11. Jaké jsou šířky překážek v parkuru v jednotlivých stupních obtížnosti ?

12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru ?

13. Jaké vybavení musí mít vůz připravený pro soutěž ?   

14. Popiš správnou výstroj jezdce.

15. Jaké druhy nánosníků znáš ?

16. Kdy musí jezdec v průběhu soutěže držet bič v ruce ?

17. Popiš postroj při uherském stylu zápřeže.

18. Popiš postroj při anglickém stylu zápřeže .

19. Popiš postup při předvádění koně.

20. Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.

21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při soutěži ?

22. Co je to kombinace v překážkách parkuru ?

23. Jaké mohou být prvky v překážkách maratonu ?

24. Jak se chová jezdec při vjezdu na veřejnou komunikaci ?

25. Vysvětli pojem chod a ruch koně.

26. Jaký význam má lonžování koně ?

27. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.

28. Na které straně překážek se umísťuje červený a bílý praporek ?

29. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech ?

30. Jakou ústroj musí mít jezdec v drezuře a parkuru ?

31. Jakou výstroj musí mít jezdec v maratonu ?

32. Vyjmenuj několik hlavních zásad bezpečnosti při ošetřování koní ve stáji ?

33. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině ?

34. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ze základního výcviku ?

35. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce ?

36. Jaká jsou nařízená očkování a zdravotní zkoušky při přesunech koní na závody ?

37. Jaké znáš základní barvy koně ?

38. Co jsou vrozené znaky koně ?

39. Co jsou získané znaky koně ?

40. Vyjmenuj jednotlivé krajiny končetiny koně.

41. Ošetření koní před výcvikem.

42. Ošetření po výcviku.

43. Základní krmiva pro koně.

44. Napájení koní (kolik vody potřebuje kůň denně)

45. Úrazy koní a jejich ošetření.

46. Zlozvyky koní.

47. Podkování koní, druhy podkov a ošetření kopyt.

48. Jaké může jezdec obdržet penalizace ve zkoušce B (maratonu) ?

49. Může jezdec pokračovat v soutěži, když nedokončil maraton ?

50. Jaké znáš zvláštní soutěže spřežení ?

51. Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat ?

52. Jaká je šířka vjezdu a výjezdu u vodní překážky v parkuru ?

53. Jaké jsou nejčastější chyby při vedení koní na kruhu a v obloucích ?

54. Co je to mimochod ?

55. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce všeobecně ?

56. Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou ?

57. Jaká je tělesná teplota dospělého koně ?

58. Jaký je počet zubů u dospělého koně ?

59. Jaká je první pomoc při bezvědomí jezdce a při zlomeninách ?

60. Může jezdec zastavit v průběhu překonání úseku E v maratonu ?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář