Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZVJ-Reining

22. 9. 2006

Podmínky a osnovy pro získání licence - zkouška základního výcviku jezdce reiningu (ZZVJ - R)

 

 

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky pro získání jezdecké licence jezdce reiningu.

 

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2)  Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednosti v jízdě na koni

- vodění a předvádění koně

- úloha č.11 nebo úloha č.12 (viz. reiningová pravidla)

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti Z.

- anatomie a fyziologie koně

- napájení a krmení, ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdce a postroj koně při výcviku

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- základní znalost všeobecných pravidel

- základní znalost pravidel reiningu

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4)  Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění apod.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Úspěšné složení zkoušky opravňuje jezdce pouze ke startu v soutěžích reiningu.

 

Opravné zkoušky

 

- Jezdec, který neuspěje u zkoušek z praktické i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

- Jezdec, který neuspěje z teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve za 1 měsíc.

- Jezdec, který neuspěje v praktické části (úloha 11 nebo 12), opakuje tuto část nejdříve za 6 měsíců.

 

Přerušení zkoušek

 

- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušky vyloučit (nenechat jej dokončit).

 

 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE – R

 

- Hodnocení praktické části zkoušky (úloha 11 nebo 12) je stejné jako při soutěžích v souladu s platnými reiningovými pravidly (bez bodového hodnocení).

- Úloha se jede zpaměti , jezdec může vést koně na pákovém udidle jednoručně nebo obouručně na stihle.

- Hodnocení teoretické části formou testu – minimálně 30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

- Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil, nesplnil.

- Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“  pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána oblastním výborem ČJF „Licence jezdce reiningu“ s označením Jezdec – R.

 

SMĚRNICE PRO ZKOUŠKU ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE – R

 

            Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

1)  Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností a dovedností kandidátů s odpovídajícím povrchem.

2)  Ustájení pro koně účastníků zkoušek.

3)  Místnost pro vypracování testů.

 

Pomůcky potřebné při zkouškách

 

1) Každý kandidát si musí přivést koně, se kterým bude provádět zkoušku. (na 1 koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci).

- kandidát si přinese psací potřeby

- kandidát bude mít kompletní jezdeckou ústroj a kůň postroj v souladu s pravidly reiningu.

2) Startovní čísla 1 – 20 (pořadatel)

3) Tiskopisy pro hodnocení zkoušek (pořadatel)

 

Při zkouškách jsou třeba 3 zkoušející:

1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení.

2) Další dva zkoušející budou hodnotit praktickou část zkoušky.

 

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují.)

Časový program

 

8.00 h            -        kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1 – 20 (max. 20/den)

                       -        hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9.00 h            -        předvádění a vodění koně

                       -        praktická zkouška úloha 11 nebo 12

12.00 h         -         teoretická část zkoušky – test (vypracování v čase 45 min.)

14.00 h        -         hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek a jejich účasti

 

 

        (Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit.)

 

 

 

   Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce – R:

 

1.  Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?

2.  Kdo organizuje jezdecký sport v ČR?

3.  Čím se řídí jednotlivé soutěže jezdeckého sportu?

4.  Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?

5.  Popiš postroj koně při tréninku.

6.  Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?

7.  Popiš vodění a předvádění koně.

8.  Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.

9.  Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?

10.  Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?

11.  Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?)

12.  Vysvětli pojem chod a ruch koně.

13.  Co je to akce?

14.  Jaké znáš pomocné otěže?

15.  Popiš správný sed jezdce.

16.  Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.

17.  Kdo a komu může podávat protest?

18.  Co patří mezi nedovolenou výstroj na soutěži?

19.  Jak je na soutěžích hodnoceno couvání?

20.  Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?

21.  Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.

22.  Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninku?

23.  V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?

24.  Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?

25.  Jaké znáš základní barvy koní?

26.  Co jsou vrozené znaky u koní?

27.  Co jsou získané znaky u koní?

28.  Popiš koně.

29.  Co a jak je v reiningové úloze penalizováno?

30.  Jak může být jezdec penalizován za nevhodné chování?

31.  Co víš o chůzi v patternech?

32.  Ošetřování koně před a po výcviku.

33.  Základní krmivo pro koně.

34.  Napájení koní.

35.  Zlozvyky koní.

36.  Nemoci koní a jejich léčení.

37.  Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt.

38.  Povolené uzdění koní.

39.  Popiš spiny.

40.  Co je to roll back?

41.  Co je to výdrž?

42.  Jaká je požadovaná vzdálenost při couvání?

43.  Popiš sliding stop.

44.  Jaká výstroj je na soutěžích povolena?

45.  Co je to mimochod?

46.  Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu.

47.  Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce – obecně?

48.  Úloha komisaře při závodech.

49.  Jaké mohou být tresty při porušení reiningových pravidel a předpisů? Kdo je ukládá?

50.  Jaká je při roll backu vzdálenost od hrazení?

51.  Hodnocení cviků.

52.  Jak mají v úloze vypadat kruhy?

53.  Jaká je normální tělesná teplota dospělého koně?

54.  Jaký je počet zubů u dospělého koně?

55.  Kolik spotřebuje dospělý kůň vody za den?

56.  Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:)

(hanka, 27. 10. 2011 23:21)

ty otázky tu jsou všechny ?