Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvalifikace trenéra

22. 9. 2006

Podmínky a osnovy pro získání kvalifikace trenéra v jezdectví


Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky pro získání kvalifikace trenéra v jezdectví.

Školení trenérů jezdectví v rozsahu schválené akreditace MŠMT (viz. Příloha 2) mohou provádět lektoři oblastních výborů ČJF (jmenovitě schválení VV ČJF) ve svých regionech.

 1) Uchazeč musí dovršit v daném roce min.25 let, musí mít min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

 2) Uchazeč musí být držitelem min. bronzového výkonnostního odznaku ČJF(dříve II.výk.třída)

 3) Uchazeč musí prokazatelně vykonávat nepřetržitě po dobu 5 posledních let funkci cvičitele (potvrdí mateřský subjekt a VV oblasti).

 4) Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti z:

- pravidel jezdeckého sportu

- anatomie a fyziologie koně

- napájení, krmení a ošetřování koně, ustájení

- základní zdravotní ošetření koní, kování

- úrazy a nemoci koní

- uzdění a sedlání, postroj koní

- ústroj jezdců při výcviku a na závodech v jednotlivých disciplínách

- bezpečnost lidí a základní první pomoc při úrazech ve stáji a při výcviku

- disciplíny jezdeckého sportu a jejich základní charakteristika

- stanovy České jezdecké federace

- přeprava koní a zabezpečení jejich bezpečnosti, veterinární podmínky pro přepravu, pasy koní, licence

- lonžování

- výcvik koní ve volnosti a v terénu

- základní znalosti z psychologie koní

- základní znalosti z „Manuálu pro rozhodčí na opracovišti“ (předvádění koní, barování, povolené a zakázané skoky apod.)

- slovní popisy jednotlivých cviků nebo úseků daného výcviku

- sestavení tréninkového plánu na zadaný stupeň výcviku koně a jezdce

základní znalost stavby parkurů a tratí, vzdálenosti v kombinacích

Uchazeč prokáže teoretické znalosti formou písemné práce a ústní zkoušky.

 5) Uchazeč musí prokázat prakticky na jízdárně dovednost vést výcvik jezdců a koní

- zjištění úrovně výcviku jezdce a koně

- předvedení tréninkové hodiny

- vedení určené tréninkové hodiny stanovené komisařem

- vyhodnocení a stanovení postupu v další přípravě jezdecké dvojice

Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni – drezurní a skoková zkouška (specialisté na drezuru – drezurní zkouška na úrovni „S“ a skoková zkouška parkur do 110cm, specialisté na skoky – drezura na úrovni „L“ a skoková zkouška parkur do 130cm)

 6) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 12.

 7) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 1.500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Uchazeč kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.) jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

8) Uchazeči o kvalifikaci trenéra v jezdectví starší 50 let, kteří v minulosti byli prokazatelně držiteli minimálně II. v.t. mohou být osvobozeni od části praktické zkoušky tj. praktické drezurní a skokové zkoušky.

Opravné zkoušky

 

- uchazeč, který neuspěje u zkoušky z praktické nebo z teoretické části opakuje zkoušky nejdříve za 1 rok.

Přerušení zkoušek

 

- v mimořádném případě může komise ze závažných důvodů uchazeče ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).

 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE TRENÉRA

 

 

- v praktické části – drezurní a skoková zkouška – hodnocení splnil/nesplnil

- v praktické části vedení tréninkové hodiny – hodnocení splnil/nesplnil

- v teoretické části – hodnocení odpovědí písemné práce – otázka č.1-5 = 0-10 bodů

otázka 6 = 0-30 b

celková počet max. dosažených bodů je 80, při dosažení min.60 bodů splnil

- hodnocení ústní zkouška – prokázat znalosti, schopnost hovořit, vysvětlovat a diskutovat na dané téma. Hodnocení splnil/nesplnil.

 

- jednotlivé části zkoušky jsou tedy hodnoceny výrokem komisařů splnil/nesplnil

 

- na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili potvrzena na licenci kvalifikace trenéra.

 

 

 

 SMĚRNICE PRO ZKOUŠKY TRENÉRŮ

 

 

Zkoušky trenérů se mohou provádět pouze ve dvou střediscích vybraných ČJF, která mohou zajistit následující podmínky:

 

1) halu nebo prostor pro vedení tréninkové hodiny (pro práci vždy dvou uchazečů a dvou jezdeckých dvojic)

2) překážkový materiál

3) drezurní obdélník

4) místnosti pro vypracování písemné práce a vykonání ústní zkoušky

5) 12 jezdeckých dvojic (6 jezdců, 12 koní nebo 12 jezdců a 6 koní - jezdci by měli být minimálně držitelé jezdecké licence)

 

Pomůcky potřebné při zkouškách

 

1) Každý kandidát si přinese psací potřeby a musí mít korektní pracovní jezdeckou ústroj pro vedení tréninkové jednotky

2) Každý uchazeč si musí dovézt koně, se kterým bude praktickou zkoušku absolvovat (může být jiný pro drezurní a jiný pro skokovou zkoušku, na jednom koni se mohou vystřídat max.2 uchazeči)

3) Jezdecká ústroj a výstroj v souladu s pravidly předepsaných disciplín (skok, drezura)

4) Čísla k označení uchazečů 1 – 12 (pořadatel).

5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel).

 

Při zkouškách je potřeba nejméně 5 komisařů

 

1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje časový program zkoušek, na začátku provede instruktáž kandidátů, kontroluje průběh vlastních zkoušek a provede celkové vyhodnocení zkoušek.

2) Další 4 zkoušející budou hodnotit jednotlivé části trenérské zkoušky na základě rozdělení hlavního komisaře (2 praktickou část, 1 písemnou práci a 1 ústní zkoušky, 2 skoková část, 2 drezurní část)

 

Zkoušky trenérů je oprávněna provádět pouze komise jmenovaná VV ČJF.

 

ČASOVÝ ROZVRH ZKOUŠEK TRENÉRŮ PRO 12 KANDIDÁTŮ

 

1.den

8.00 h. - shromáždění, zahájení a informace o průběhu zkoušek

- přidělení čísel kandidátům

9.00 h. – praktická část – drezurní zkouška

12.00 h. – oběd

14.00 h.- praktická část – skoková zkouška

 

2.den

praktická část teoretická část teoretická část

ústní zkouška písemná práce

9.00-9.50 h 1 – 2 3 – 4 ---------

10.00-10.50 h 5 – 6 7 – 8 1 – 2

11.00-11.50 h 9 – 10 11 – 12 5 – 6

12.00-12.50 h -------------------------------------oběd-------------------------------------------

13.00-13.50 h 3 – 4 1 – 2 9 – 10

14.00-14.50 h 7 – 8 5 – 6 3 - 4

15.00-15.50 h 11 – 12 9 – 10 7 – 8

16.00-16.50 h -------- ------- 11 - 12

 

( Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit - dle

počtu účastníků apod. )

 

Otázky pro získání licence trenéra:

 

1. Popište historický vývoj koně.

2. Popište části těla koně (dle obrazové přílohy)

3. Popište kostru koně (dle obrazové předlohy)

4. Jaká je funkce kosterní soustavy? Stručně popište stavbu kostí a kostní spoje.

5. Popište svalstvo koně (dle obrazové předlohy).

6. Jaká je funkce svalové soustavy? Stručně definujte rozlišované typy svalové tkáně.

7. Popište trávící soustavu koně a její funkci.

8. Popište vnitřní orgány koně (dle obrazové předlohy).

9. Z čeho se skládá dýchací soustava koně a jaká je její funkce?

10. Popište močovou a pohlavní soustavu koně.

11. Z čeho se skládá cévní soustava koně a jaká je její funkce?

12. Popište endokrinní soustavu koně.

13. Jaký má význam nervová soustava a z čeho se skládá?

14. Popište smyslová ústrojí koně?

15. Z čeho se skládá kožní soustava koně a jaká je její funkce?

16. Popište kopyto, zásady ošetřování a kování.

17. Popište nejčastější onemocnění kopyta.

18. Popište chrup koně a období jeho výměny.

19. Jaké jsou zásady bezpečnosti a první pomoc při úrazech ve stáji a při výcviku?

20. Jak zajistíte bezpečnost při přepravě koní? Jaké jsou veterinární předpisy pro přepravu?

21. Uveďte nejčastější nemoci koní, popište jejich charakter a popř. léčbu.

22. Onemocnění pohybového aparátu koně – jeho příčiny, prevence, léčba.

23. Které nakažlivé nemoci znáte? Popište jejich charakter.

24. Popište nejdůležitější vady koní. Které z nich řadíme mezi právní vady?

25. Jak posoudíte koně při koupi z hlediska exteriéru? (hlava, krk, oko…)

26. Jaké má být správné ustájení a péče o koně? (způsoby, klima, zařízení apod.)

27. Popište zásady krmení a napájení koní. (příklady konkrétního využití krmiv)

28. Krmivo – objemné, jadrné, směsi, doplňkové a minerální – vyjmenuj a stručně uveď význam.

29. Makroprvky, mikroprvky, stopové prvky a vitamíny – vyjmenuj a stručně zhodnoť význam.

30. Jaké je přirozené chování koní – základy psychologie (využití při výcviku)

31. Škála „vzdělání“ (výcviku) koně.

32. Co je to takt a uvolněnost?

33. Přilnutí a kmit.

34. Rozvoj posuvné síly a přilnutí.

35. Narovnání a přilnutí.

36. Co je to prostupnost?

37. Co je to shromáždění koně a jak ho docílíme?

38. Popište podrobněji základní chody koně?

39. Popište cviky práce na dvou stopách.

40. Popište cvik – pirueta – metodika výcviku.

41. Popište cvik – letmá změna cvalu – metodika výcviku.

42. Popište cvik dovnitř plec – metodika výcviku.

43. Popište správný sed a pomůcky jezdce.

44. Příprava jezdce pro skákání. Skokový sed jezdce.

45. Pomocné otěže – způsoby jejich užití.

46. Typy uzdění a jejich použití.

47. Kdy lonžujeme koně a jakých pomůcek můžeme využít? (příklady korektního užití)

48. Výcvik remonty (obsedání…).

49. Popište techniku skoku (kůň ve skoku)

50. Skákání ve volnosti.

51. Skákání na lonži bez jezdce.

52. Skoková gymnastiku.

53. Skoková drezura.

54. Skokové řady.

55. Skákání jednotlivých skoků.

56. Kombinace a distance.

57. Práce na kavaletách.

58. Výcvik koně a jezdce v terénu.

59. Opravování koně – chyby stylu.

60. Příprava koně na opracovišti.

61. Práce s koněm v období soutěží.

62. Přechodné období v treninku koně.

63. Výcvik koní s chybami exteriéru.

64. Výcvik koní s vadami temperamentu (charakteru).

65. Opravování starších pokažených koní.

66. Výběr koně pro všestrannost.

67. Výběr drezurního koně.

68. Výběr skokového koně.

69. Kdo může přihlásit závodníky na národní a mezinárodní závody? Co musí přihlášky min. obsahovat?

70. Za co zodpovídá vedoucí družstva?

71.  Jaké doklady jsou nutné pro start na závodech?

72. Kdy se mohou jezdci žijící v zahraničí účastnit národních závodů?

73. Jakou výstroj a úbor musí mít jezdec na skokových a drezurních závodech?

74. Definuj špatné zacházení s koněm – rozveď.

75. Co víš o dopingových látkách?

76. Kdo může podávat námitky a stížnosti a v jakých případech?

77. Stručně popiš organizační výstavbu a orgány ČJF.

78. Co jsou to oblastní výbory ČJF a k čemu slouží?

79. Stručně popiš odborné komise ČJF.

80. Jaké jsou licenční průkazy jezdců a funkcionářů (kategorie)? Co je podkladem pro jejich vydání?

81. Co víš o přestupním řádu ČJF?

82. Kdo a kdy má přístup na kolbiště a ke cvičné překážce?

83. V jaké případě je sbor rozhodčích povinen povolit opracování koní na kolbišti a umožnit skok přes určené překážky?

84. V jakých soutěžích nesmí být povolen vstup soutěžícího do kolbiště v čase parkuru předchozího startujícího?

85. Vyjmenuj případy, kdy sbor rozhodčích musí vyloučit jezdeckou dvojici ze skokové soutěže.

86. Jaká je max. délka parkuru v metrech?

87. Kdy a kde musí být vyvěšen plánek parkuru a co má obsahovat?

88. V jakém případě může být během soutěže přemístěna či vypuštěna překážka a jak se poté řeší hodnocení soutěžících?

89. Jaké jsou výškové a šířkové limity překážek ve skokové soutěžích? A které soutěže jsou výjimkou?

90. Jaké typy skoků jsou zakázané a co je to barování koní?

91. Popište kombinace. Jaké typy znáte?

92. Co má obsahovat plánek parkuru? (všechny náležitosti)

93. Za co se na parkuru penalizuje a jaké jsou penalizační tabulky (stupnice)?

94. Popište barierové skákání, mini-maxi a štafetové skákání.

95. Popište minutové skákání a soutěž se stupňovanou obtížností.

96. Jaký je rozdíl mezi soutěží volba překážek a volba dráhy?

97. Popište dvoukolovou soutěž a dvoufázové skákání.

98. Hodnocení stylu – soutěže na styl – rozveďte.

99. Stručně popište úlohy SG, IM1, IM2, GP a KGP, GPS a Kur. Do jakého stupně jsou na národních závodech zařazeny?

100. Drezurní obdélník – uveďte technické údaje a předepsané náležitosti.

101. V jakých případech mohou být drezurní úlohy čteny a v jakých ne?

102. Jak je v drezurních úlohách penalizován omyl v kurzu a ve cviku?

103. V jakých případech je soutěžící na drezurních závodech vyloučen?

104. Jakým způsobem se provádí hodnocení v drezuře?

105. Popište jednotlivé části kompletní soutěže všestrannosti.

106. Komu a kdy je v soutěžích všestrannosti povolen přístup na tratě a kolbiště? (obdélník, terén.trať, kolbiště)

107. Kdy probíhají v soutěžích všestrannosti prohlídky a kontroly koní?

108. Jaký je předepsaný úbor a výstroj jezdce a koně v soutěžích všestrannosti?

109. Jakým způsobem je ve všestrannosti hodnocena drezura?

110. Jakým způsobem je ve všestrannosti hodnocena terénní zkouška?

111. Jakým způsobem je ve všestrannosti hodnocena skoková zkouška?

112. Stručně popište vytrvalostní jízdu (z čeho se skládá, jak je rozhodována…)

113. Jaké rozeznáváme stupně obtížnosti ve vytrvalostním ježdění?

114. Co je ve vytrvalostním ježdění považováno za nedovolenou pomoc?

115. Jaký je předepsaný úbor a výstroj a koně ve vytrvalostním ježdění? Jaká je předepsaná váha?

116.  Jakým způsobem jsou vytrvalostní jízdy hodnoceny?

117. Kdy se při vytrvalostních jízdách provádí prohlídky a vyšetření koní?

118. Jaké rozeznáváme typy a druhy vozatajských soutěží?

119. Jaké jsou předepsané míry kočárů ve vozatajských soutěžích? (rozchod kol do jednotlivých soutěží zkoušky A + C)

120. Kdy a kolik si může jezdec vyměnit koní při vozatajských soutěžích?

121. Jaký je při vozatajských soutěžích rozdíl mezi prohlídkou a inspekcí? Kdo ji provádí a kdy?

122.  Co je považováno za cizí pomoc ve vozatajských soutěžích?

123. Jaká práva a povinnosti má technický delegát ve vozatajství?

124. Z čeho se skládá maraton? (a max. vzdálenosti)

125. Jaké jsou úlohy arbitrů, pozorovatelů a překážkových rozhodčích?

126. Jaké jsou předepsané chody v jednotl. úsecích a mezi poslední překážkou a cílem ve vozatajských soutěžích?

127. Kdy a jak dlouhé musí být v maratonu povinné přestávky?

128. Ve kterých úsecích vozataj. soutěží musí být vyznačeny kilometrové vzdálenosti?

129. Popište povinné průjezdy a směrové ukazatele ve vozatajství.

130. Jaký je min. a max. počet překážek v maratonu (jejich délka a vzdálenost od sebe)?

131. K čemu ve vozatajství slouží časový rozpis a co je to zelená karta?

132. Popište parkur ve vozatajství (rozestup kuželů, jejich počet, stanovená rychlost).

 

Podrobné podmínky (včetně předepsané drezurní úlohy a parkuru pro skokovou zkoušku) budou přihlášeným uchazečům zaslány.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

wau....

(sluníčko.009, 9. 4. 2007 15:44)

Tak tyhle podmínky jsou docela síla...to ZZVJ je teda proti trenérovi hračkaXD...
to přeji hodně štěstí těm co se o tuhle licku pokouší